„U službi preobražaja Srbije”
 
 

Misija centra za međunarodne i bezbednosne poslove:

ISAC doprinosi i služi preobražaju Srbije na putu ka članstvu u EU i Evroatlantskim institucijama, suočavajući se sa izazovima koji stoje pred našom zemljom i regionom, utičući na politiku i donošenje odluka kroz istraživanja, predloge delovanja, političke analize i procene, kao i specijalističko obrazovanje, sa konačnim ciljem dostizanja naprednije budućnosti za sadašnje i dolazeće generacije.

 
 
 
KURSEVI
 
KONFERENCIJE I PANEL DISKUSIJE  
VODIČI  
PRAĆENJE RUSKO - SRPSKIH ODNOSA  
ŠKOLE REFORMI SEKTORA BEZBEDNOSTI  
SEMINARI  
OBRAZOVNI PROGRAMI ZA MLADE  
 
 
Vodiči

U februaru 2007. godine, ISAC fond je sa ponosom objavio pokretanje nove edicije Vodiči – serije publikacija koje se bave temama procesa evropskih i evroatlantskih integracija. Vodiči, napisani na sveobuhvatan i informativan način, su namenjeni kako stručnoj, tako i široj javnosti.
Veliki uspeh prve dve publikacije (Vodiča kroz evroatlantsko partnerstvo i Vodiča kroz pridruživanje Evropskoj uniji), kao i rastuća potreba javnosti za jasnim i konciznim informacijama na pomenute teme, nastala kao rezultat dinamičnih događaja na evropskoj i evroatlantskoj sceni, kao i napretkom Srbije na tom putu, podstakle su ISAC fond da nastavi sa pisanjem i objavljivanjem novih izdanja u ovoj ediciji.

ISAC fond je, do sada, izdao ukupno osam različitih publikacija u ediciji Vodiči, u preko pola miliona primeraka, koji su besplatno podeljeni raznim državnim institucijama, univerzitetima, bibliotekama, organizacijama civilnog društva i široj javnosti. Vodiči su takođe dostupni u elektronskoj verziji na internet stranici ISAC fonda.

Objavljivanje izdanja u ediciji Vodiči pomogle su, kroz podršku radu ISAC fonda, različite institucije i organizacije koje su prepoznale vrednost i potencijal ovih publikacija: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Nemačke i Ambasada Republike Nemačke u Beogradu, Ministarstvo spoljnih poslova Holandije i Ambasada Holandije u Beogradu, Ambasada Finske, Ambasada Republike Češke, Ambasada Danske, Kanadski Fond i Ambasada Kanade, Švedske oružane snage, Fond za otvoreno društvo, Balkanski fond za demokratiju, Think Tank Fund Instituta za otvoreno društvo, Kompanija MOL, Erste banka, Alma Quattro, Privredna komora Srbije, Narodna banka Srbije, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Nacionalna Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, i Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Dok Srbija čini pozitivne korake na svom putu evropskih i evroatlantskih integracija, a naročito ka statusu kandidata za članstvo u EU i ka učešću u misijama Zajedničke sigurnosne i bezbednosne politike EU, postoji sve veća potreba za ažuriranim, jasnim i konciznim informacijama o ovim procesima među stručnom i širom javnošću. Shodno tome, ISAC fond je odlučan u svojoj nameri da nastavi sa objavljivanjem novih izdanja u ediciji Vodiči u pokušaju da odgovori na potrebe javnosti, kao i da ispuni svoje ciljeve povećanja kapaciteta za informisano donošenje odluka i doprinošenja transformaciji srpskog društva.

Edicija Vodiči

Vodič kroz Svetsku trgovinsku organizaciju

Publikacija je prevedena i prilagođena verzija originalne publikacije Svetske trgovinske organizacije “Understanding WTO”. Svrha ove publikacije je da svim zainteresovanima da osnovne informacije o STO, njenom funkcionisanju i značaju koji ima kako za globalnu privredu, tako i za pojedinačne države.

Vodič kroz poglavlje 31

„Vodič kroz poglavlje 31“ je prva publikacija ISAC fonda izrađena kao doprinos boljem razumevanju sadržine i konkretnih elemenata koji čine ovo poglavlje pretpristupnih pregovora sa Evropskom unijom, uglavnom u vezi sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Vodič sadrži osnovne podatke i o razvoju, strukturi i značaju Zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, kao mehanizma za koordinaciju nacionalnih politika. Takođe su razmotrene pojedinačne teme na kojima je zasnovan zajednički spoljnopolitički pristup Unije, kao što su ljudska prava, demokratizacija i vladavina prava, podrška radu Međunarodnog krivičnog suda, sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje i druge. Posebno je predstavljena i operativna dimenzija ovog aspekta EU oličena u Zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici, odnosno civilnim misijama i vojnim operacijama EU. Ova publikacija sadrži i izveštaj o usaglašavanju Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama EU tokom 2014. godine.

Novo izdanje Vodiča kroz pristupanje Srbije Evropskoj uniji

Novo izdanje Vodiča kroz pristupanje Srbije Evropskoj uniji održava tradiciju ISAC fonda, a to je izdavanje publikacija koje su dizajnirane kao referenca i sredstvo za učenje koje bi trebalo da koriste i profesionalaci, koji rade na pitanjima vezanim za Srbiju i EU, i šira javnost zainteresovana za problematiku. Pored toga što se bavi strukturom EU i regionalnim pristupom EU prema državama Zapadnog Balkana, publikacija takođe objašnjava proces pregovora i neka pojedinačna poglavlja oko kojih Srbija mora da pregovara u razgovorima o pridruživanju.


Vodič kroz pristupanje Srbije Evropskoj uniji održava tradiciju ISAC fonda, a to je izdavanje publikacija koje su dizajnirane kao referenca i sredstvo za učenje koje bi trebalo da koriste i profesionalaci, koji rade na pitanjima vezanim za Srbiju i EU, i šira javnost zainteresovana za problematiku. Pored toga što se bavi strukturom EU i regionalnim pristupom EU prema državama Zapadnog Balkana, publikacija takođe objašnjava proces pregovora i neka pojedinačna poglavlja oko kojih Srbija mora da pregovara u razgovorima o pridruživanju.Vodič za lokalne i regionalne samouprave na putu Srbije ka EU
Vodič je namenjen da pruži informacije o značaju regionalnih i lokalnih aktera u EU areni, kao i da predstavi EU politike koje su od ključnog značaja za lokalni razvoj (EU poljoprivrednu i ruralnu politiku, EU regionalnu politiku, EU politiku zaštite životne sredine). Pored toga, on izlaže trenutne i buduće mogućnosti i obaveze koje proizlaze iz procesa evropskih integracija.Kao podršku napretku Srbije u procesu dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj Uniji, ISAC fond sa zadovoljstvom predstavlja novu publikaciju u okviru edicije Vodiči - “Pridruživanje Srbije Evropskoj Uniji”. Vodič nudi opis Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kako c´e uticati na Srbiju u pogledu reformskog procesa, šta Srbija još treba da uradi kako bi postala kandidat za članstvo (i na kraju i punopravna članica EU) i koje koristi će Srbija imati od članstva.

Ovo izdanje više nije dostupno.


NOVO IZDANJE – ŠTA JE PARTNERSTVO ZA MIR?
Publikacija Šta je Partnerstvo za mir?, novo izdanje ISAC fonda, će pokušati da na jasan i razumljiv način predstavi glavne ideje, istoriju, dobrobiti i izazove programa Partnerstva za mir i ulogu Srbije u njemu. Ovo izdanje naročito ima za cilj da mlađoj generaciji približi osnove i značaj ovog programa za srpsko društvo u celini.


Vodič kroz pridruživanje Srbije Evropskoj uniji
Nedostatak konkretnih, preciznih i jasnih informacija o EU, a naročito o dosadašnjim i budućim odnosima EU i Srbije, autori Vodiča uspešno prevazilaze jednostavnim i lako dostupnim jezikom, kao i atraktivnom grafičkom opremom, što omogućava lako i brzo razumevanje i usvajanje teksta i time čine ovaj Vodič pogodnim za najširu čitalačku publiku.

Ovo izdanje više nije dostupno.


Ekonomsko-privredni vodič kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
Nastavljajući da doprinosi pravilnom informisanju građana Srbije, ISAC fond objavljuje novi vodič, posvećen boljem razumevanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, posebno njegovim ekonomskim i trgovinskim aspektima. Za razliku od „Vodiča kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju“ ovaj priručnik je prvenstveno namenjen privrednicima i svima koji se bave ekonomijom.

Priručnik se sastoji od tri ključna poglavlja, u kojima su do detalja objašnjeni ciljevi i elementi uspešnog sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i njegov uticaj na ekonomski sistem Republike Srbije.

Vodič kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
Kako je proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji još uvek uglavnom nepoznat široj populaciji u Srbiji ovaj Vodič, do detalja, objašnjava svaku od faza u procesu, kao i događaje koji su prethodili nastanku Procesa o stabilizaciji i pridruživanju ali i korake koje Srbija mora da učini da bi uspešno ušla u ovaj proces.

Ovo izdanje više nije dostupno.


Vodič kroz Partnerstvo za mir

Ovaj Vodič pruža ključne informacije o programu Partnerstvo za mir, njegovom mestu u širem NATO okviru, ali i o ulozi same Srbije, kao jedne od članica, u njemu. Namenjen je stručnjacima, ali i svim zainteresovanima, za oblast međunarodnih odnosa i bezbednosti, kao i drugima koji žele da saznaju nešto više o dosadašnjim i mogućim dostignućima u evroatlantskoj integraciji Republike Srbije.

Ovo izdanje više nije dostupno.


Vodič kroz pridruživanje Evropskoj uniji
Ovaj vodič čitaocu približava temeljne pojmove evropske integracije, detaljnije predstavljajući faze u Procesu stabilizacije i pridruživanja. Neophodan je svima koji se profesionalno bave evropskom integracijom Srbije, kao i onima koji su zainteresovani za teme vezane za Evropsku uniju.

Ovo izdanje više nije dostupno.

Vodič kroz evroatlantsko partnerstvo
Sažet i pregledan vodič kroz glavne postavke, istoriju, strukturu i aktivnosti evroatlantskog partnerstva. Pružajući temeljan uvid u evroatlantsko partnerstvo, ovaj vodič doprinosi boljem razumevanju ovog izuzetno važnog pitanja bezbednosne integracije Republike Srbije.

Ovo izdanje više nije dostupno.